ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۷
يه جا کنار يه بلواری يارو يه مشت گوسفند زنده گذاشته بود ملّت بخرن واسه جلو پای حاجی و خرج دادن عاشورا و اينا سر ببرن. يکی از گوسفندا هم اون ميون داشت يکی ديگه رو ميگاييد.
1 Comments:
Blogger Soroush said...
سه ساعت بیشتره که تو این مستراح گیر کردم. بس که دیفالش پر از کس شعر نابه. دیگه باباسیلم زد بیرون.
بازم میام مستراحت. ولی ایندفعه زود کارمو میکنم میرم.
با هولدن کالفیلد نسبتی نداری؟