ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۰

يادمه يه زمون عاشق افسانه بايگان شده بودم. واقعاً ها! خيلی جدّی. پنج بار خواهران غريبو رفتم سينما به عشق ديدنش. مرگ نداشت جاکش صاحاب...

پنجشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۰
آيا کسکش تر از دولت ما هم هست؟ ميشاشن تو اقتصاد، دلار آزاد از هزار تومن ميشه دوهزار تومن، بعد تک نرخی ميکنن دلار خودشونو ميدن مثلاً 1500، تازه منّت هم سر مردم ميذارن که خايه ی غول شيکونديم دلارو ارزون کرديم. کسکشا دلار هزار تومنيو کردين هزار و پونصد خودتون شدين دلال، افتخارم ميکنين؟
یکشنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۰
وايساده بوديم دور چرخ‌دستی باقالی فروشه، يارو کت شلواريه اومد يه بشقاب باقالی گرفت گفت حاجی کجا وايسم؟ باقالی فروشه يه نگاه کرد بهش گفت برو اون ته سالن دست چپ.
انقد خنديديم ريديم زيرمون
شنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۰


بچّگيام منو دو سه بار بردن نوار مغزی گرفتن ازم. اينجور که ميگن گويا رو آخريش هايده ضبط شده بوده.


دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۹۰
practical philosophy 43


اعتقاد به خدا مثل دوست داشتن يا نداشتن يه غذاس صرف نظر از سود و زيانش. اگه بگی حسّم اينه، مشکلی نيس. ولی اونجا که بخوای منطقاً اثباتش کنی، احمقی.


یکشنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۰
سرچ کردم ديدم تکراری نيس به امامزّمان
.Fuck the gravity. I'm attracted to YOU