ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۸
آقا ميگم دقت کردی تقريباً تو تمام فيلمای هاليوودی، قاضی يه زن سياهپوسته؟ خيلی حرکت گل درشت مهوّعيه ها!