ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۸
سبزواری و کارنامه پسرش...

المرموز فی مناظره الچس والگوز

پ.ن: "ثواب 3 چيز به جماعت است: نماز، قليون، بلوتوث."
- امام البرز کون سياه