ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۸
گاهی وقتا احساس ميکنی بودنت تو اين دنيا، يه خورده با نبودنت فرق داره. اون وقتا، وقتای خوبی ان.