ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۸
واقعاً جالبه که تاريخ چه جوری خودشو تکرار ميکنه! اين مردک داره تک تک کاراييو که شاه انجام داد و آخرم به هيچ جا نرسيد، انجام ميده!