ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۸
فکرشو بکن، دختره انقد عادت کرده بود سنّشو يه سال کمتر از اونچه هست بگه، که وقتی بازرس تأمين اجتماعی اومد بازرسی، يه بار گفت متولّد 64، بار ديگه گفت 65. حالا خود ابلهش رفته، ولی تأمين اجتماعی به ما گير داده که شما واسه يکی از پرسنلتون حق بيمه پرداخت نکردين. حالا در اين که چقدر اون يارو احمقه که نگاه نکرده اين دو نفر همه چی شون جز سال تولّد يکيه، شکّی نيس. ولی اين که يه دختر تا چه حد ميتونه اسير ارزش هايی باشه که يه جامعه مرد سالار بهش ديکته کرده، واقعاً احمقانه اس!
1 Comments:
Anonymous Franny said...
:(( manam 64 am
ta hala ehsas nakarde bodam baayad kochiktar basham. in che postie akhe