ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۸
محمود هم کارش جالب شده. از هر طرف ميده، اون يکی طرف ميکنه تو تر! مياد گردن کلفتی کنه، ملّت ميرينن روش؛ مياد واسه خايه مالی کردن از روشنفکرا دو تا وزير زن معرفی ميکنه، محافظه کارا کونش ميذارن. انقد حال ميده ديدن اوضاعش!