ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۸
آقا به نظر من خيلی وقيحانه اس که تو ماه رمضون ساعت کاری ادارات دولتی نصف ماه های عادّيه، ولی کاسبای بدبخت بايد اندازه ماه های عادّی ماليات بدن. چه دليلی داره وقتی خدماتی که ارائه ميشه نصف شده، من مالياتمو کامل بدم؟!