ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸
practical philosophy 25
کسی که از پشت يه مانيتور، نديده ابراز عشق ميکنه، احتمالاً راه بهتری واسه رسيدن به تختخواب بلد نيس.