ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۸
يارو داده آرايشگر واسه چروک صورتش بوتاکس تزريق کنه، اونم تزريق کرده اين کس خل کور شده. رفته شکايت.
يکی ديگه رفته داده يه دکتر عمومی بدون هيچ تخصّصی تو صورتش ژل تزريق کنه که گونه در بياره، عفونت کرده دهنش گاييده شده حالا رفته شکايت.
اون يکی رفته صد و خورده اي هزار تومن داده کرم اين يارو حرومزاده دکتر مظاهری رو خريده، زده به صورتش، پوستش شده مثل لبو، به گا رفته. حتّی جايی نداره شکايت کنه ازش!

به قول کتاب ادبيات نميدونم چندم دبيرستان "اگر اين خر نبودی، پيش بيطار نرفتی".