ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۸
چار تا خانوم داشتن تو پياده رو ميرفتن شعار ميدادن، يکيشون برگشت رو به مغازه دارای يه پاساژ که پشت در نرده اي پاساژ وايساده بودن نيگا ميکردن گفت آره بمونين همون تو ترسوها! مث زنا قايم شين!
گفتم خانوم نگين اينجوری! خانوما خداییش از ما مرد ترن!
خنديد... خيلی توپ خنديد. خيلی وقت بود از خندوندن کسی انقد کيف نکرده بودم.

1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
تو ام یه سوراخی یاد گرفتی واسه کس لیسی ها