ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۸
آقا اين پيرزنه که در دوردست ترين روستاهای کشور زندگی ميکنه و از يارانه سوخت هيچ سهمی نداره و حالا واسه توجيه قطع کردن يارانه ها دارن ازش مايه ميذارن، داره روح منو ميگاد!

پ.ن: آخه ملّت! شاخ ستيز ندارين، پای گريزم ندارين؟! يعنی واقعاً چار تا نصفی جوجه بسيجی باس بتونن بيست نفر آدمو دستگير کنن؟! نميزنين ننشونو نميگاين اقلّاً جونتونو وردارين در برين!