ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۸
برای سربازی که قديمی نمیشد
حال داده بودم به خودم با هواپيما برگشته بودم. ظهر قندی گفت صبحونه تهرون خوردی الان ناهار اينجايی! گفتم آره. يه کم جدّی نيگام کرد. خنديدم. زد زير خنده...
قندی باور نميکرد. قندی هيچيو باور نميکرد.