ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۸
آقا جان من نباس بگم که! وقتی دارين با گوشی از يه مراسمی، کنسرتی، ت.ج.م.عی چيزی فيلم ميگيرين، صرفاً باس خبرنگار باشين. ديگه خودتون عر عر نزنين زير آواز همراه خواننده يا قار قار ش.ع.ا.ر ندين جلو ميکروفون گوشی. اينجوری وقتی فيلمشو ميبينی، تنها صدايی که توش مياد صدای عر و ونگ خودتونه!

پ.ن: آدمو سگ بگيره، جو نگيره.