ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۸
يعنی سرپا شاشيدم تو مرام و معرفت رفيقی که فقط تو اون دو ساعت ناهار و استراحت سر ظهرمون يادش ميفته بياد سر بزنه. به خدا!