ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، مهر ۰۲، ۱۳۸۹
اصلاً به جان خودم آدم يه اميد دوباره ای به زندگی پيدا ميکنه وقتی ميبينه هنوز هستن کسايی که تصوّر ميکنن اگه تو گوشی موبايل نعره بکشن، اون طرف خط صداشونو بهتر ميشنوه.