ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۹
پشه
کثافت نصف شبی تنوّع طلبیشم گل کرده! يه گاز از پام ميگيره، بلند ميشه مياد گردنمو میخوره. جاکش!
7 Comments:
Anonymous ناشناس said...
تو مستراح پشه و مگس نیاد چی بیاد؟ توقع داری آگویلرا بیاد گردنتُ بخوره؟

Anonymous لیا said...
آگویلرا که هیولاست

Anonymous ناشناس said...
جاکش نه عمو بستر سازززز...یادت رفت

Anonymous خاله سوسکه said...
پشه بوده ها
سخت میگیری

Anonymous بهراد said...
مطمئنی اونی که اول یک گاز از پات گرفت و بعد گردنتو خورد داداشت نبوده؟!!

Blogger Dampaiii said...
ماده بوده پشه هه!؛

Anonymous خاله سوسکه said...
به بهراد:آقا خیلی ظریف اشاره کردی داداششو
دوست داشتم