ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۹
inside edition
شعب ابيطالب يادته؟ نمايندگی زده تو يخچال ما.
6 Comments:
Blogger Sara KzM said...
گشنمه

Blogger sanaz said...
سنگ بدم خدمتتون ببندین به شکم؟!

Blogger تفنگ بازی said...
دوام بیاورید که طالع شما گسترش و فراخی حکمرانیتان است.حداقل 30 سال آینده خوبی رو خواهی داشت

Anonymous اصخری said...
!کاش فقط اونجا زده بود

Anonymous یه زن said...
نه یادم نیست

Blogger saeed said...
خودم میدونم دارم اسکی میرم ولی میگم دیگه:بحرا اقتصادی رو یادته؟زده به جیب ما