ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۹
چشمامو رو به مانيتور تنگ ميکنم که يعنی چيز خيلی مهمّيو دارم تو گودر ميخونم.
پوزخند ميزنه رد میشه که يعنی ريدی پسر جون...
2 Comments:
Anonymous jessie said...
:)) mamanetam bahale mese khodet

Anonymous bahareh said...
چیکا داشتی می کردی مگه؟