ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۰
پشه هه رو رو مانيتور کشتم، نصف مانيتورو خون ورداشت.
خب لامسّب از اوّل بگو تازه غذا خوردی!
5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
شاید اون موقع که زیر گوشت ویز ویز می کرده بهت گفته. مگه تو زبون پشه ها رو هم بلدی؟

Anonymous ویکی said...
شاید هم پریود بوده

Blogger Alir3z4 said...
حاجيمون خون آشام تشريف داشتن

Blogger ferani said...
سلام البزر جان

Anonymous ناشناس said...
اَه اَه