ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۰
پاک کس خل شدم رفت

خواب ديدم يه سوپر هيرو ام، سوپر پاورم هم اينه که هميشه حق با منه.

3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
منظورت اینه که قبلا کسخل نبودی؟

Anonymous ناشناس said...
نه باید میگفتی قشنگ کسخل شدم رف :))

احمدی نژادو می گی دیگه؟؟؟