ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۰

عميقاً ناراحت کننده س وقتی ميبينی بعد ايــــــــــــــن همه تيپ و قيافه که زدی، آخرشم تنها تيپّی که بهت مياد همون سر و ظاهر چار سالگيته...

2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
khosh tip
koon sia

Anonymous ناشناس said...
چهره بیبی فیس در کنار یک کون خوش تراش و تنگ ازت چی ساخته!؛