ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۰
practical philosophy 42

ببين آقا جان
اين که در 99 درصد اوقات حق با تو باشه و درست گفته باشی، الزاماً ازت آدم خوبی نميسازه. اگه تو اون يه درصد وجودشو داشتی که بگی گه خوردم اشتباه کردم، اونوقت بيا صحبت کنيم.

2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
تو وجودشو داری که بابت اون 99 درصدی که اشتباه کردی بگی گه خوردم؟

Anonymous ناشناس said...
شوشولتو قناری.....