ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، مهر ۱۶، ۱۳۹۰

ميدونی
مثل يه مشت آدميم که شب تو يه اتاق خوابيديم، همه هم تو جامون شاشيديم، حالام صبح شده همه با چشم بسته تو جاهامون بيدار دراز کشيديم منتظريم که کی زودتر با شلوار شاشی از جاش بلند ميشه که بهش بخنديم.

2 Comments:
Blogger انونیموسم said...
معمولن من از همه زودتر بلن میشم

Anonymous ناشناس said...
البرز یه فاز کل کثیفی داری آدم نمی دونه بخنده ،برینه ، فحش بده... ته میکروبی شرافتن