ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۹۰

من جدّاً باس ميرفتم آخوند ميشدم. از چيزی که قد چس ماهی ازش چيزی سرم نميشد پروژه درست کردم 4500 کلمه. راضيم از خودم.

پ.ن: چينيه بهم ميگه Alborz, the big ass saver. حالا نميدونم منظورش کمکيه که به اين و اون ميکنم، يا اشاره ی ضمنيش به کيون ستبرمه.

3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
never forget Oxford's comma
He meant ALBORZ THE BIG ASS, SAVER!

Anonymous ناشناس said...
همون دومیش درسته

Anonymous ناشناس said...
Never forget the color of his ass.
It is really black.