ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۰
سرچ کردم ديدم تکراری نيس به امامزّمان
.Fuck the gravity. I'm attracted to YOU
2 Comments:
تکراریه!.درستش اینه:کوس خوارِ جاذبه.جاذبه ات منو جذب کرد

Anonymous Wu said...
the gravity
غلطه،‏
the
لازم نداره.‏