ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۰


بچّگيام منو دو سه بار بردن نوار مغزی گرفتن ازم. اينجور که ميگن گويا رو آخريش هايده ضبط شده بوده.


2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
دمت گرم توپ زدی این چن وخته
با گلو درد و اعصاب خورد میام
با کون پاره از خنده بدرقه می شم

Anonymous ناشناس said...
مال من اندی بود..."بلا"..اینو از اون جهت می دونم که پلیرم 24-7 پخش می کرد..."تنها تو کوچه نریا" هم بود...الان که فکر می کنم تا اونجا که امکانات اجازه می داد سعی می کردم کودکی فاسد و زن باره باشم..که نشد