ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۹۲
گه هرز


مرده باد ليبرال دموکراسی
زنده باد ديکتاتوری آگاه
هاپ هاپ هاپ


1 Comments:
Anonymous amir said...
زنده باد...